Home

Welkom op de site “ledenbeheer” enkel voor leden van Amateur Radio Club MLB.
MLB is de UBA sectie Midden-Limburg voor radioamateurs.

Het is verboden deze site en alles wat daartoe behoort, te kopiëren, te downloaden, te reproduceren, te manipuleren, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren of openbaar te maken op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.